The Next Buddha 2


4.4 ( 1384 ratings )
图书
开发 com.thai-g.com
1.99 USD

พระศรีอริยเมตไตรย (The Next Buddha 2)
ต่อจาก เล่มแรก
คุณทราบพุทธประวัติบ้างหรือไม่?
แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าใครคือ “พระศรีอริยเมตไตรย”?
หากทราบ คุณก็คงจะสามารถตอบได้ว่า สำหรับพุทธศาสนิกชนบางท่านแล้ว เชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรยนั้นก็คือ พระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้องค์ต่อไปในอนาคต
แต่หากคำตอบของคุณคือ “ไม่”
หนังสือเรื่อง “พระศรีอริยเมตไตรย (ฉบับต้นแบบ)” มีคำตอบให้คุณ
ที่เพิ่มเติมด้วยเนื้อหา
พระศรีอริยเมตไตรยเสวยพระชาติเป็น “พระอชิตะภิกษุ”
พระศรีอริยเมตไตรยตัดพระเศียรบูชา“พระพุทธเจ้าสิริมัตตะ”
พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็น“พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า ”
พระพุทธเจ้าในอนาคต 10 พระองค์