The Next Buddha 2 app for iPhone and iPad


4.4 ( 1384 ratings )
Book
Developer: com.thai-g.com
1.99 USD
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 25 Dec 2009
App size: 1.87 Mb

พระศรีอริยเมตไตรย (The Next Buddha 2)
ต่อจาก เล่มแรก
คุณทราบพุทธประวัติบ้างหรือไม่?
แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าใครคือ “พระศรีอริยเมตไตรย”?
หากทราบ คุณก็คงจะสามารถตอบได้ว่า สำหรับพุทธศาสนิกชนบางท่านแล้ว เชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรยนั้นก็คือ พระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้องค์ต่อไปในอนาคต
แต่หากคำตอบของคุณคือ “ไม่”
หนังสือเรื่อง “พระศรีอริยเมตไตรย (ฉบับต้นแบบ)” มีคำตอบให้คุณ
ที่เพิ่มเติมด้วยเนื้อหา
พระศรีอริยเมตไตรยเสวยพระชาติเป็น “พระอชิตะภิกษุ”
พระศรีอริยเมตไตรยตัดพระเศียรบูชา“พระพุทธเจ้าสิริมัตตะ”
พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็น“พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า ”
พระพุทธเจ้าในอนาคต 10 พระองค์